Statut

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Witkowie

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Witkowie w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla rozwoju edukacji. Siedzibąstowarzyszenia jest miasto Witkowo. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.
 4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 5. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z podaniem nazwy Stowarzyszenia i adresu.
 6. Stowarzyszenie może używać odznak zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz szkół, placówek, instytucji oświatowych i osób fizycznych w realizowaniu zadań edukacyjnych, promowanie idei uczenia się przez całe życie, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, a także wspieranie ustaleń Komisji Europejskiej określającej cele i kierunki rozwoju edukacji w Europie.
 2. Całość działalności stowarzyszenia może mieć charakter odpłatny i nieodpłatny. Stowarzyszenie realizuje swe cele w szczególności poprzez:
  1. opracowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych,
  2. prowadzenie działalności oświatowej i opiekuńczej na rzecz dzieci i młodzieży,
  3. popularyzowanie wśród nauczycieli i innych osób idei rozwoju i doskonalenia,
  4. promowanie w społeczeństwie idei ustawicznej edukacji i kształtowanie postaw obywatelskich,
  5. prowadzenie działalności edukacyjnej wśród osób dorosłych,
  6. organizowanie działań profilaktycznych i prewencyjnych, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz zachowań prospołecznych
  7. organizowanie działań ekologicznych oraz promowanie idei zrównoważonego rozwoju
  8. organizowanie spotkań, imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i zdrowotnych, imprez turystycznych oraz szkoleń specjalistycznych,
  9. współpracę z placówkami edukacyjnymi oraz NGO z regionu, kraju i Europy w celu budowania pozarządowego lobby na rzecz edukacji,
  10. organizowanie wyjazdów studyjnych dla członków stowarzyszenia i innych zainteresowanych osób,
  11. organizowanie szkoleń, warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych, sympozjów, konferencji, letnich szkół i zjazdów, wystaw,
  12. prowadzenie działalności doradczej,
  13. prowadzenie portalu,
  14. prowadzenie obsługi administracyjnej i logistycznej Stowarzyszenia,
  15. Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy środowisk oświatowych

i innych organizacji

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. zwyczajnych
  2. wspierających
  3. honorowych

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie
  2. uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub jest uznanym w środowisku autorytetem.
 6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 7. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 8. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
  3. regularnego opłacania składek.
 9. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 10. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 11. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 12. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 13. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
   • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia
   • z powodu niepłacenia składek za okres pół roku
  3. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych.
 14. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz.
  1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
  2. z głosem doradczym – członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 7. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 9. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 10. Do kompetencji Walnego Zebranie Członków należą w szczególności:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
  2. uchwalanie zmian statutu
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  6. uchwalanie budżetu
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego
  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

 1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 5 osób w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarz i członka zarządu. Prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarz i członka wybiera Zarząd spośród siebie.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością
  2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
  3. nadzór nad realizacją celów Stowarzyszenia
  4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, przygotowywanie ich projektów
  5. sporządzanie planów pracy i budżetu, proponowanie wysokości składek członkowskich
  6. prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
  7. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną
  8. ustalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
  9. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
  10. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
  11. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie porządku jego obrad
  12. przyjmowanie i skreślanie członków oraz prowadzenie ich rejestru
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 5. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 3. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia zmniejszy się w czasie trwania kadencji uzupełnienie tego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu ulegającego. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V. Majątek i fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  1. składek członkowskich
  2. darowizn, spadków, zapisów
  3. dotacji i subwencji
  4. dochodów z ofiarności publicznej
  5. dochodów z majątku Stowarzyszenia, odsetek i dochodów z kapitału.
 2. Wysokość składki członkowskiej uchwala każdorazowo Walne Zebrania Członków na wniosek Skarbnika występującego w imieniu Zarządu.
 3. Składka członkowska powinna być opłacona do dnia 1 czerwca każdego roku na konto Stowarzyszenia, przy czym Stowarzyszenie nie ponosi kosztów związanych z wpłatą.
 4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 7. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.